top of page

Regulamin KMS

Niniejszy Regulamin reguluje zasady rankingu pod nazwą Kompas Młodej Sztuki (dalej: „KMS”), który jest ogólnopolskim, cyklicznym zestawieniem mającym na celu wyłonienie najlepszych młodych artystów.


1. Organizatorem KMS jest Kama Zboralska (dalej: „Organizator”).


2. KMS jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym corocznie, chyba że zajdą wyjątkowe okoliczności uniemożliwiające jego organizację.
 

3. W rankingu biorą udział galerie sztuki współczesnej: prywatne oraz niekomercyjne (publiczne), wytypowane przez Organizatora (dalej: „Galerie”).
 

4. Udział w rankingu jest dobrowolny.
 

5. Galerie otrzymują ankietę drogą elektroniczną (mailową). Galerie dokonują głosowania w drodze elektronicznej (mailowej).
 

6. Każda z biorących udział Galerii typuje maksymalnie 5 współczesnych polskich artystów, którzy zdaniem Galerii są najlepszymi artystami młodego pokolenia.
 

7. Jako artysta młodego pokolenia jest uznawany artysta, który w roku głosownia ma ukończone co najwyżej 35 lat.
 

8. Podczas typowania artystów Galeria jest zobowiązana wziąć pod uwagę osiągnięcia artystów z ostatniego roku, m.in. udział w ważnych wystawach w prestiżowych placówkach, otrzymane nagrody, zakupy do istotnych zbiorów instytucjonalnych. Galerie mogą także typować artystów, którzy według Galerii mają szansę zaistnieć w świecie sztuki.
 

9. Galerie głosują poprzez określenie pozycji artystów. Pozycja pierwsza oznacza, że artysta otrzymał 5 punktów, druga – 4 punkty, trzecia – 3 punkty, druga – dwa punkty, pierwsza- 1 punkt.
 

10. Galerie głosują poprzez osoby upoważnione do ich reprezentacji (przykładowo właściciele, szefowie bądź osoby przez nich wyznaczone).
 

11. Galerie są zobowiązane do przesłania głosownia w terminie 3 tygodni od otrzymania
ankiety, chyba, że zajdą szczególne okoliczności uwzględnione przez Organizatora.
Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany jest jako odmowa udziału w KMS.

 

12. Głosy galerii są zliczane przez Organizatora.
 

13. Suma punktów decyduje o pozycji artysty w rankingu. Artysta, który otrzymał największą sumę wszystkich punktów jest zwycięzcą KMS. Dalej zestawienie obejmuje pozostałych artystów, w kolejności malejącej ze względu na ilość uzyskanych punktów.

 

14. Wynik głosownia w postaci tabel z nazwiskami i punktacją z podziałem na galerie prywatne i niekomercyjne jest zamieszczany na stronie internetowej o adresie: www.kompasmlodejsztuki.com.pl

 

15. Głosowanie Galerii jest poufne, wyłącznie do informacji Organizatora . Do wiadomości publicznej podane są nazwy i dane teleadresowe Galerii, biorących udział w rankingu.

 

16. Regulamin może ulec zmianie, ale przed rozpoczęciem głosownia przez Galerie. O zmianie Regulaminu Organizator informuje Galerie w wysłanej ankiecie, o której mowa w pkt. 4 Regulaminu.

KompasSztuki_Logotyp_02_BLACK_Transparent.png
bottom of page