top of page

Regulamin KS

Niniejszy Regulamin reguluje zasady rankingu pod nazwą Kompas Sztuki (dalej: „KS”), który jest ogólnopolskim, cyklicznym zestawieniem mającym na celu wyłonienie najlepszych polskich artystów obecnych w świecie sztuki po 1945 roku.


1. Organizatorem KS jest Kama Zboralska (dalej: „Organizator”).


2. KS jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co kilka lat, chyba że zajdą wyjątkowe okoliczności uniemożliwiającego jego organizację.


3. W rankingu biorą udział galerie sztuki współczesnej: prywatne oraz niekomercyjne (publiczne), wytypowane przez Organizatora (dalej: „Galerie”).


4. Udział w rankingu jest dobrowolny.


5. Galerie otrzymują ankietę drogą elektroniczną (mailową). Galerie dokonują głosowania w drodze elektronicznej (mailowej).


6. Każda z biorących udział Galerii typuje maksymalnie 10 współczesnych polskich artystów, którzy zdaniem Galerii są najlepszymi polskimi artystami obecnymi w świecie sztuki po 1945 roku.


7. Ranking dotyczy zarówno artystów żyjących jak i nie żyjących, uprawiających różne dziedziny sztuki.


8. Podczas typowania artystów Galeria jest zobowiązana wziąć pod uwagę osiągnięcia artystów z ostatniego roku, m.in. udział w ważnych wystawach w prestiżowych placówkach, otrzymane nagrody, zakupy do istotnych zbiorów instytucjonalnych.


9. Galerie głosują poprzez określenie pozycji artystów. Pozycja pierwsza oznacza, że artysta otrzymał 10 punktów, druga – 9 punkty, trzecia – 8 punktów itd.


10. Galerie głosują poprzez osoby upoważnione do ich reprezentacji (przykładowo właściciele, szefowie bądź osoby przez nich wyznaczone).


11. Galerie są zobowiązane do przesłania głosownia w terminie 3 tygodni od otrzymania ankiety, chyba, że zajdą szczególne okoliczności uwzględnione przez Organizatora. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany jest jako odmowa udziału w KS.


12. Głosy galerii są zliczane przez Organizatora.


13. Suma punktów decyduje o pozycji artysty w rankingu. Artysta, który otrzymał największą sumę wszystkich punktów jest zwycięzcą KS. Dalej zestawienie obejmuje pozostałych artystów, w kolejności malejącej ze względu na ilość uzyskanych punktów.

14. Wynik głosownia w postaci tabel z nazwiskami i punktacją z podziałem na galerie prywatne i niekomercyjne jest zamieszczany na stronie internetowej o adresie: www.kompassztuki.com.pl

15. Głosowanie Galerii jest poufne, wyłącznie do informacji Organizatora . Do wiadomości publicznej podane są nazwy i dane teleadresowe Galerii, biorących udział w rankingu.


16. Regulamin może ulec zmianie, ale przed rozpoczęciem głosownia przez Galerie. O zmianie Regulaminu Organizator informuje Galerie w wysłanej ankiecie, o której mowa w pkt. 4 Regulaminu.

KompasSztuki_Logotyp_02_BLACK_Transparent.png
bottom of page